Πολιτική Απορρήτου

Η ηλεκτρονική σελίδα του Madbox έχει σαν σκοπό να προσφέρει ευκολία στις αγορές των πελατών βάσει των δεδομένων που μας έχει ήδη εμπιστευτεί ο πελάτης. Τα δεδομένα αυτά είναι άκρως απόρρητα και εμπιστευτικά. Έχοντας τη συγκατάθεση του πελάτη, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την πληρέστερη ενημέρωσή του, την καλύτερη υποστήριξη,  επεξεργασία και εκτέλεση των παραγγελιών του. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ.12 ν.2472/97) όπως επίσης και το δικαίωμα αντίρρησης (βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997).

Ειδικότερα: 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών www.madbox.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997), για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε αλλαγή θα επισημαίνεται στην ιστοσελίδα μας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα δύναται και οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.madbox.gr.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Madbox διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών/επισκεπτών και δεν δύναται να μεταβιβάσει αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες αρχές. Τα ίδια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας των συναλλαγών σύμφωνα πάντα με τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η επιχείρηση διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους φορολογικούς, οικονομικούς και επικοινωνίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2105314091 προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών της. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997). 

Προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στην επιχείρησή μας

Για την χρήση των υπηρεσιών του www.madbox.gr και την υποβολή παραγγελιών μπορεί να ζητηθούν από τον επισκέπτη-χρήστη τα παρακάτω στοιχεία:  Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία επιχείρησης- Δραστηριότητα- Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του καταστήματος/επιχείρησης.  Η επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες-χρήστες ή για άλλους οικονομικούς ενημερωτικούς σκοπούς, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το δηλώσει ρητά στην επιχείρησή μας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων στην εταιρεία μας ισοδυναμεί με συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη για την επεξεργασία τους, κατά τα ανωτέρω.